Distances līgums – klātienes pasākumu biļetes

PAR KLĀTIENES PASĀKUMU BIĻEŠU IEGĀDI

Šis ir distances līgums par www.vitakalnina.lv tīmekļa vidē pieejamo klātienes pasākumu apmeklējuma biļešu iegādi, turpmāk – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA “LMS Lidosta”, vienotās reģistrācijas numurs 40203301291, juridiskā adrese Dzirnieku iela 16, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, tās valdes locekles Vitas Kalniņas personā, kura darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, (turpmāk arī – Pārdevējs) un fizisku vai juridisku personu, turpmāk – Pircējs, kas veic iegādi tiešsaistes vietnē www.vitakalnina.lv, turpmāk tekstā – e-veikals.

Pircējs, veicot pasūtījumu e-veikalā saskaņā ar šo Līgumu, izsaka piekrišanu tā noteikumiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Šī Līguma ietvaros Pārdevējs pārdod Pircējam biļetes, kas dod tiesības apmeklēt piedāvātos izklaides pasākumus ar izglītojošu raksturu klātienē noteiktā laikā un vietā (turpmāk – Pasākums).

2. BIĻEŠU IEGĀDE

1. Biļeti uz Pasākumu var iegādāties interneta vietnē www.vitakalnina.lv.

2. Uz pasākumiem var tikt pārdotas vispārēja rakstura biļetes, ko izmantot var tās uzrādītājs, kā arī personalizētas biļetes, ko izmantot var tikai persona, kurai konkrētā biļete izsniegta. Par konkrēto biļešu iegādes un lietošanas nosacījumiem detalizētāka informācija atrodama konkrētā pasākuma aprakstā.

3. Pircējs iegādājas biļeti tikai pēc tam, kad ir iepazinies un akceptē visus šā līguma un vietnes www.vitakalnina.lv noteikumus, tai skaitā tos, kas minēti vietnes Lietošanas noteikumos un Privātuma politikā.

2.Norēķinu kārtība:

1 Par vietnē www.vitakalnina.lv piedāvātajiem pakalpojumiem var norēķināties, izmantojot iepriekš iegādātas Dāvanu kartes vai maksājumu platformas Stripe* piedāvātos maksājumu veidus (maksājumu kartes u.c)., kas nodrošina, ka maksājuma datus apstrādā tam speciāli izveidota organizācija, un ne Pārdevējam, ne tīmekļa vietnes www.vitakalnina.lv autoriem vai īpašniekiem atklātā veidā nav pieejami Pircēja maksājuma karšu dati.

3.Pakalpojumi Pircējam pieejami pēc samaksas veikšanas pilnā apmērā. 

3. PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA

1.Pircējam tiek piešķirtas tiesības piedalīties izvēlētajā pasākumā, ievērojot šajos Noteikumos un pasākuma aprakstā norādīto.

2.Autortiesības (personiskās un mantiskās) uz autortiesību objektiem (teksts, fotoattēli, grafiskais noformējums un tml.), kuri iekļauti pasākumu saturā, pieder Pārdevējam, Vitai Kalniņai, vietnes www.vitakalnina.lv autoriem vai citām personām uz līguma vai citas vienošanās pamata, ko ar tām noslēdzis Pārdevējs (Vita Kalniņa).

3.Pircējam aizliegts pasākuma ietvaros iegūto informāciju reproducēt, kopēt, tulkot, pārpublicēt vai citādi izmantot to un nodot saturu trešajām personām bez Pārdevēja (Vitas Kalniņas) rakstveida piekrišanas. Pakalpojumu saturā iekļauto autortiesību objektu izmantošana atļauta tikai veidā, kas norādīts šajā Līgumā.

4. Pircējs nedrīkst nodot savus lietotāja konta piekļuves datus citām personām.

4. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA/DARĪJUMA SUMMAS ATMAKSA

1. Pircējs apzinās, ka iegādājoties biļetes kā patērētājs, atteikuma tiesības netiek piemērotas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.12.apakšpunktu. Proti, Pircējs kā patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, jo līgums noslēgts par izglītojošiem izklaides pasākumiem, ko Pārdevējs apņemas nodrošināt noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā; tāpēc Pircēja nopirktās biļetes netiek uzpirktas atpakaļ, izņemot gadījumus, kad konkrētā pasākuma aprakstā tas tieši minēts.

2. Pasākuma atcelšanas gadījumā Pircējam ir tiesības saņemt biļetes vērtības atgriešanu naudā uz to maksājuma līdzekli (karti), ar kuru konkrētais pirkums ir ticis veikts, nosūtot pieprasījumu rakstveidā izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta vietnes www.vitakalnina.lv kontaktinformācijas sadaļā.

3. Visas sūdzības par pasākuma saturu, kvalitāti un reklāmu iesniedzamas pasākuma organizatoram.

5. DATU APSTRĀDE UN KONFIDENCIALITĀTE

1. Līdzēji ir informēti, ka e-veikals veic Pircēja datu apstrādi saskaņā ar vietnes www.vitakalnina.lv Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku, ar kuru saturu var iepazīties šeit: https://vitakalnina.lv/lietosanas-noteikumi/ un https://vitakalnina.lv/privatuma-politika/.

2.Pircējs ir informēts, ka Pārdevējs savas darbības un pakalpojumu nodrošināšanai izmanto trešo pušu sniegtos pakalpojumus, tai skaitā maksājuma platformu Stripe, informācijas nosūtīšanas servisu MailerLite u.c.

3. Pircējs ir informēts, ka maksājumu platforma Stripe ir Amerikas Savienotajās Valstīs reģistrēta kompānija – trešā persona, kuras darbību Pārdevējam kā datu pārzinim nav iespēju pilnībā kontrolēt. Ar platformas darbības principiem, apstrādātajiem datiem un citiem saistītajiem jautājumiem var iepazīties vietnē https://stripe.com/en-lv/privacy. Ja Pircējs nepiekrīt savu datu apstrādei, tai skaitā datu nodošanai uz ASV atbilstoši platformas Stripe nosacījumiem, Pircējs var pieprasīt rēķinu pārskaitījumam uz bankas kontu, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta vietnes www.vitakalnina.lv kontaktinformācijas sadaļā.

4. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas vietnes www.vitakalnina.lv Lietošanas noteikumos un Privātuma politikā, un Pircēja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām, regulāri pārskatot Lietošanas noteikumus un Privātuma politiku.

5. Konfidencialitātes noteikums attiecas tiklab uz rakstisku informāciju, kā arī mutisku informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju neatkarīgi no informācijas nodošanas veida, laika un vietas. 

6. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa Latvijas Republikai saistošos normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

7.Konfidencialitātes saistībām ir beztermiņa raksturs neatkarīgi no līguma darbības termiņa.

6. CITI NOTEIKUMI

1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līdzējiem šī Līguma darbības laikā, tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja Pusēm neizdodas 10 (desmit) darba dienu laikā vienoties par strīda vai domstarpības risinājumu pārrunu ceļā, tas var tikt nodots izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

2. Katrs no Līdzējiem uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām sev adresētas korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.

3. Visi nepieciešamie paziņojumi saskaņā ar šo Līgumu ir pietiekami un pareizi izdarīti, ja nosūtīti uz Līdzēju norādītajiem e-pastiem (Pircējam – lietotāja kontā, Pārdevējam – vietne www.vitakalnina.lv kontaktinformācijas sadaļā). 

4. Visi paziņojumi, kas tiek nosūtīti uz Pircēja norādīto e-pastu, uzskatāmi par saņemtiem otrajā darba dienā pēc nosūtīšanas.

5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie Līguma punkti paliek spēkā.

6. Pārdevējs vai tā pilnvarotās personas ir tiesīgs veikt Pircēju un Lietotāju personas datu (tai skaitā, bet ne tikai vārds, uzvārds, e-pasts, IP adrese u.tml.) apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams līguma noteikumu un piemērojamajos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.

Līgums atjaunots 05.05.2023.