Lietošanas noteikumi

VIETNES WWW.VITAKALNINA.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Vietnes www.vitakalnina.lv lietošanas noteikumi nosaka Vietnē pieejamo pakalpojumu vispārīgos lietošanas noteikumus, kas ir saistoši visiem Vietnes apmeklētājiem, neatkarīgi no tā, vai apmeklētājs ir vai nav reģistrēts Vietnes lietotājs. 

Lietošanas noteikumos lietotie termini:

Vietne – tīmekļa Vietne ar domēna vārdu vitakalnina.lv.

Noteikumi – Vietnes www.vitakalnina.lv lietošanas noteikumi.

E-veikals – ar Vietni saistīts tīmekļa iepirkšanās veikals.

Pārdevējs – Vietnes uzturētājs un īpašnieks (Vita Kalniņa un SIA “LMS Lidosta”, vienotās reģistrācijas numurs 40203301291, juridiskā adrese Dzirnieku iela 16, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167), kuru darbību nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti, ja vien īpaši nav norādīts citādi.

Pircējs– fiziska persona, kura veic preces vai pakalpojuma pirkumu Vietnē www.vitakalnina.lv.

Vietnes lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas lieto Vietni, neatkarīgi no tā, vai tas ir/nav reģistrējies Vietnē.

Reģistrēts lietotājs – persona, kura reģistrējusies Vietnē saskaņā ar šiem noteikumiem.

Nereģistrēts lietotājs – persona, kura lieto Vietni, bet nav reģistrējusies šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

  1. Vispārīgie noteikumi

1.Šie noteikumi ir juridiska vienošanās starp Vietnes lietotāju un Pārdevēju.

2.Piekļūstot Vietnei vitakalnina.lv, to pārlūkojot vai izmantojot, Vietnes lietotājs atzīst, ka ir izlasījis, sapratis un apņemas ievērot tos un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Pārdevēja un Vietnes lietotāju, Pircēju tiesiskās attiecības. 

3.Vietnes lietotājam izmantojot vietni, tiek uzskatīts, ka Vietnes lietotājam nav iebildumu pret šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. 

4.Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā var pārskatīt šos Noteikumus un jebkuru citu informāciju, kas ir ietverta šajā Vietnē. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās publicētas Vietnē. 

5.Pārdevējs  ir tiesīgs arī bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktos, pakalpojumos vai programmās, kas ir pieejami Vietnē. Noteikumu izmaiņas, kas notikušas pēc Pircēja pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto pasūtījumu, ja vien tas nav tieši atrunāts. Tādā gadījumā Pārdevējam savlaicīgi jāinformē Pircējs par plānotajām izmaiņām, un Pircējam atbilstoši situācijai noteiktā termiņā ir tiesības atkāpties no veiktā pasūtījuma.

  1. Pasūtījuma noformēšana

1.Visas cenas Vietnē norādītas EUR (euro) un ietver visus paredzētos nodokļus. 

2.Vietnes lietotājs drīkst veikt pirkumu un kļūt par Pircēju tikai tad, ja tam nav iebildumu pret šiem noteikumiem, Privātuma politiku un atbilstošā Distances līguma nosacījumiem.

3.Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta Pārdevēja bankas kontā.

  1. Apmaksa

1.Pircējs Vietnē var iegādāties preces un pakalpojumus pēc sava lietotāja konta reģistrēšanas Vietnē. 

2.Apmaksu var veikt, izmantojot maksājumu platformas Stripe piedāvātos maksājumu veidus (maksājumu kartes u.c) vai veicot rēķina apmaksu, ja tas ir bijis pieprasīts, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta vietnes www.vitakalnina.lv kontaktinformācijas sadaļā.

4. Piegāde

1.Digitālā satura tiešsaistes piekļuves pakalpojumi Pircējam kļūst pieejami pēc apmaksas veikšanas attiecīgajā distances līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.Iegādātā prece tiek nodrošināta attiecīgajā distances līgumā noteiktajā kārtībā. 

  1. Atteikuma tiesības

1.Atteikuma tiesību izmantošana tiek nodrošināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2.Vietnes lietotājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līdz ar apmaksas veikšanu tiek uzsākta pakalpojuma sniegšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija MK 20.05.2014. noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.13.apakšpunktu. 

  1. Konfidencialitāte

1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību atbilstoši šajos noteikumos, Privātuma politikā un attiecīgajā Distances līgumā norādītajam, un apņemas prettiesiski neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām.

2.Fiziskā persona, reģistrējoties kā lietotājs, ir informēta par datu apstrādi (izmantošanu), kuru veic Pārdevējs, un ka tie tiks izmantoti Vietnē pieejamo pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajos tiesību aktos noteikto.

3. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Pircējs norāda reģistrācijas formā, precizitāti, pareizību un ticamību. 

4.Piekrītot kļūt par reģistrētu Lietotāju, personai ir jānorāda aktīva, Lietotājam pieejama e-pasta adrese. Ievadot paroli, Lietotājs uzņemas visu atbildību par šīs paroles drošumu un nepieejamību trešajām personām.

5.Reģistrētiem lietotājiem tiek lūgts norādīt Pircēja kā patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam sniegtu augstāko servisa līmeni. Norādītā informācija var tikt izmantota aktuālās servisa informācijas nosūtīšanai, informācijai par pasūtījumu saņemšanu u.c. 

6. Mārketinga paziņojumi, tai skaitā Pārdevēja (Vitas Kalniņas) sniegtā informācija par jaunumiem, Vietnes lietotājam tiek nosūtīti tikai tad, ja lietotājs tam ir tieši piekritis. 

  1. Strīdu risināšana un pušu atbildība

Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas preču un pasūtījuma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīds netiek atrisināts, pusēm ir tiesības vērsties tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

  1. Noslēguma noteikumi

1. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas Vietnes www.vitakalnina.lv Lietošanas noteikumos un Privātuma politikā. Vietnes lietotāja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām, regulāri pārskatot Lietošanas noteikumus un Privātuma politiku, it īpaši pirms nodot savus personas datus Vietnei www.vitakalnina.lv vai Vietnes nodrošināšanai izmantotajām trešajām personām.

2.Jautājumus, kas nav regulēti šajos Noteikumos, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām. 

3.Pēdējās izmaiņas noteikumos veiktas 2021. gada 1. maijā.