Distances līgums – produkti

PAR DIGITĀLO PRODUKTU, KAS NETIEK PIEGĀDĀTI PASTĀVĪGĀ DATU NESĒJĀ, IEGĀDI TĪMEKĻA VIDĒ

Šis ir distances līgums par www.vitakalnina.lv tīmekļa vides digitālo produktu iegādi, turpmāk – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA “LMS Lidosta”, vienotās reģistrācijas numurs 40203301291, juridiskā adrese Dzirnieku iela 16, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, tās valdes locekles Vitas Kalniņas personā, kura darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, (turpmāk arī – Pārdevējs) un fizisku personu, turpmāk – Pircējs, kas veic iegādi tiešsaistes vietnē www.vitakalnina.lv, turpmāk tekstā – e-veikals. 

Pircējs, veicot pasūtījumu e-veikalā saskaņā ar šo Līgumu, izsaka piekrišanu tā noteikumiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Šī Līguma izpratnē:

a) Dāvanu karte ir elektroniskā dāvanu karte, kas ir priekšapmaksas maksājums par pakalpojumiem interneta vietnē vietnes www.vitakalnina.lv.Pircējs ir fiziska persona, kura iegādājas vietnē www.vitakalnina.lv piedāvātos produktus.

b) “Laimīgo mammu skola” (arī LMS) ir maksas satura produkts ar video, darba lapām un tamlīdzīgiem materiāliem, ko ik mēnesi veido tīmekļa vietnes www.vitakalnina.lv autori, kā arī vieta LMS dalībnieku kopienas saziņai, aktualitātēm u.c.

c) Lietošanas termiņš – termiņš, kura laikā ar Dāvanu karti var norēķināties par pakalpojumiem.

d) Lietotājs ir persona, kura izmanto Dāvanu karti norēķinu veikšanai.

e) Pakalpojums ir maksas satura produkts ar video, darba lapām un tamlīdzīgiem materiāliem atbilstoši aprakstā norādītajam. Pakalpojums nodrošina iespēju skatīties videomateriālus  straumējot un izmantot citas iespējas atbilstoši norādītajam aprakstam. 

2. PRODUKTU IEGĀDE

1. Piedāvātos pakalpojumus un Dāvanu kartes var iegādāties interneta vietnē www.vitakalnina.lv, aizpildot pieteikuma formu un norādot izvēlēto pakalpojumu. 

2.Norēķinu kārtība:

1) Pēc pieteikuma aizpildīšanas par Dāvanu kartes iegādi uz Pircēja norādīto e-pastu tiek nosūtīts rēķins. Pēc rēķina apmaksas Pircējam tiek nosūtīta dāvanu karte ar reģistrēšanās saiti interneta vietnē www.vitakalnina.lv

2) Par vietnē www.vitakalnina.lv piedāvātajiem pakalpojumiem var norēķināties, izmantojot iepriekš iegādātas Dāvanu kartes vai maksājumu platformas Stripe* piedāvātos maksājumu veidus (maksājumu kartes u.c)., kas nodrošina, ka maksājuma datus apstrādā tam speciāli izveidota organizācija, un ne Pārdevējam, ne tīmekļa vietnes www.vitakalnina.lv autoriem vai īpašniekiem atklātā veidā nav pieejami Pircēja maksājuma karšu dati.

3.Pakalpojumi Pircējam pieejami pēc samaksas veikšanas pilnā apmērā. 

4.Dāvanu kartes iegādes brīdī Pircējam ir jāveic maksa pilnā apmērā. Samaksa veicama, izmantojot maksājumu platformas Stripe starpniecību vai ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 7 dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas. 

 3. PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA

1.Pircējam/Lietotājam tiek piešķirtas tiesības piekļuvei izvēlētajam satura pakalpojumam uz aprakstā norādīto termiņu. 

2.Autortiesības (personiskās un mantiskās) uz autortiesību objektiem (teksts, fotoattēli, grafiskais noformējums un tml.), kuri iekļauti pakalpojumu saturā, pieder Pārdevējam, Vitai Kalniņai, vietnes www.vitakalnina.lv autoriem vai citām personām uz līguma vai citas vienošanās pamata, ko ar tām noslēdzis Pārdevējs (Vita Kalniņa).

3.Pircējam/Lietotājam aizliegts pakalpojuma ietvaros iegūto informāciju reproducēt, kopēt, tulkot, pārpublicēt vai citādi izmantot to un nodot saturu trešajām personām bez Pārdevēja (Vitas Kalniņas) rakstveida piekrišanas. Pakalpojums pieejams un izmantojams tikai personīgi Pircējam kā fiziskai personai Pakalpojumu saturā iekļauto autortiesību objektu izmantošana atļauta tikai veidā, kas norādīts šajā Līgumā. 

4.Pircējam/Lietotājam ir aizliegts nodot autorizācijas rekvizītus citām personām.

4. DATU APSTRĀDE UN KONFIDENCIALITĀTE

1. Līdzēji ir informēti, ka e-veikals veic Pircēja datu apstrādi saskaņā ar vietnes www.vitakalnina.lv Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku, ar kuru saturu var iepazīties šeit: https://vitakalnina.lv/lietosanas-noteikumi/ un https://vitakalnina.lv/privatuma-politika/.  

2.Pircējs/Lietotājs ir informēts, ka Pārdevējs savas darbības un pakalpojumu nodrošināšanai izmanto trešo pušu sniegtos pakalpojumus, tai skaitā maksājuma platformu Stripe, informācijas nosūtīšanas servisu MailerLite u.c.

3. Pircējs/Lietotājs ir informēts, ka maksājumu platforma Stripe ir Amerikas Savienotajās Valstīs reģistrēta kompānija – trešā persona, kuras darbību Pārdevējam kā datu pārzinim nav iespēju pilnībā kontrolēt. Ar platformas darbības principiem, apstrādātajiem datiem un citiem saistītajiem jautājumiem var iepazīties vietnē https://stripe.com/en-lv/privacy. Ja Pircējs nepiekrīt savu datu apstrādei, tai skaitā datu nodošanai uz ASV atbilstoši platformas Stripe nosacījumiem, Pircējs var pieprasīt rēķinu pārskaitījumam uz bankas kontu, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta vietnes www.vitakalnina.lv kontaktinformācijas sadaļā.

3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas vietnes www.vitakalnina.lv Lietošanas noteikumos un Privātuma politikā, un Pircēja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām, regulāri pārskatot Lietošanas noteikumus un Privātuma politiku.

3. Konfidencialitātes noteikums attiecas tiklab uz rakstisku informāciju, kā arī mutisku informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju neatkarīgi no informācijas nodošanas veida, laika un vietas. 

4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa Latvijas Republikai saistošos normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

5.Konfidencialitātes saistībām ir beztermiņa raksturs neatkarīgi no līguma darbības termiņa.

5. DĀVANU KARTES IZMANTOŠANA 

 1. Pircējam ir tiesības nodot Dāvanu karti lietošanā jebkurai trešajai personai vai arī lietot to pašam, lai saņemtu interneta vietnē www.vitakalnina.lv pieejamos pakalpojumus. 
 2. Pircējam/Lietotājam ir tiesības saņemt pakalpojumu Dāvanu kartes Lietošanas termiņa laikā apmaksātās vērtības apmērā. 
 3. Dāvanu kartes lietošanas termiņš tiek norādīts Dāvanu kartes aprakstā.  
 4. Dāvanu kartes vērtība netiek atdota naudā. Neizmantotā Dāvanu kartes vērtība netiek atlīdzināta. 

6. CITI NOTEIKUMI

 1. Pārdevējs darbojas kā tiesību un pienākumu pārņēmējs attiecībā uz Pircēja iepriekš iegādātajiem un Lietotāja rīcībā nonākušajām Dāvanu kartēm, produktiem un pakalpojumiem, kas iegādāti vai citādi tieši saistīti ar interneta vietnē www.vitakalnina.lv pieejamajām Dāvanu kartēm, produktiem vai Pakalpojumiem, kā arī attiecībā uz informatīvajiem sūtījumiem, jaunumu ziņām un mārketinga paziņojumiem līdzšinējiem klientiem.
 2. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līdzējiem šī Līguma darbības laikā, tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja Pusēm neizdodas 10 (desmit) darba dienu laikā vienoties par strīda vai domstarpības risinājumu pārrunu ceļā, tas var tikt nodots izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
 3. Katrs no Līdzējiem uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām sev adresētas korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.
 4. Visi nepieciešamie paziņojumi saskaņā ar šo Līgumu ir pietiekami un pareizi izdarīti, ja nosūtīti uz Līdzēju norādītajiem e-pastiem (Pircējam – lietotāja kontā, Pārdevējam – vietnes www.vitakalnina.lv kontaktinformācijas sadaļā). 
 5. Visi paziņojumi, kas tiek nosūtīti uz Pircēja norādīto e-pastu, uzskatāmi par saņemtiem otrajā darba dienā pēc nosūtīšanas.
 6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
 7. Šī Līguma ietvaros Pārdevējs pārdod Pircējam pakalpojumus, kuri dod Pircējam vai Lietotājam iespēju pēc pieprasījuma saņemt digitālā satura tiešsaistes piekļuves pakalpojumu vai iegādāties Dāvanu karti digitālā satura tiešsaistes piekļuves pakalpojumiem vai “Laimīgo mammu skola” abonementam (digitālais saturs (e-publikācijas), kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā), kas pieejami izmantošanai uzreiz, ar pakalpojuma iegādes brīdi. Pircējs piekrīt, ka ar pakalpojuma iegādes brīdi tiek uzsākta pakalpojuma sniegšana. Pircējs apzinās, ka iegādājoties pakalpojumus, atteikuma tiesības saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.13.apakšpunktu netiek piemērotas.
 8. Pārdevējs vai tā pilnvarotās personas ir tiesīgs veikt Pircēju un Lietotāju personas datu (tai skaitā, bet ne tikai vārds, uzvārds, e-pasts, IP adrese u.tml.) apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams līguma noteikumu un piemērojamajos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.