Distances līgums

PAR “LAIMĪGO MAMMU SKOLA” ABONEMENTA IEGĀDI TĪMEKĻA VIDĒ

Šis ir distances līgums par www.vitakalnina.lv tīmekļa vides satura produkta “Laimīgo mammu skola”, abonementa iegādi, turpmāk – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA “LMS Lidosta”, vienotās reģistrācijas numurs 40203301291, juridiskā adrese Dzirnieku iela 16, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, tās valdes locekles Vitas Kalniņas personā, kura darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, (turpmāk arī – Pārdevējs) un fizisku personu, turpmāk – Pircējs, kas veic abonementa iegādi tiešsaistes vietnē www.vitakalnina.lv, turpmāk tekstā – e-veikals. 

Pircējs, veicot pasūtījumu e-veikalā saskaņā ar šo Līgumu, izsaka piekrišanu tā noteikumiem.

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Šī Līguma izpratnē:

a) Pircējs ir fiziska persona, kura iegādājas “Laimīgo mammu skola” abonementu, veicot apmaksu personīgi vai izmantojot paša vai citas personas iegādātu Dāvanu karti, ko akceptē vietne www.vitakalnina.lv.

b) “Laimīgo mammu skola” (arī LMS) ir maksas satura produkts ar video, darba lapām un tamlīdzīgiem materiāliem, ko ik mēnesi veido tīmekļa vietnes www.vitakalnina.lv autori, kā arī vieta LMS dalībnieku kopienas saziņai, aktualitātēm u.c.

c) Abonements ir pieeja LMS, kas dod tiesības apskatīt iepriekš ievietoto saturu, piekļūt kārtējam no jauna ievietotajam saturam, kā arī piedalīties LMS dalībnieku kopienas saziņā. 

2. Pircējs iegādājas Abonementu tikai pēc tam, kad ir iepazinies un akceptē visus šā līguma un vietnes www.vitakalnina.lv noteikumus, tai skaitā tos, kas minēti vietnes Lietošanas noteikumos un Privātuma politikā.

3. Pircējs apzinās un akceptē, ka LMS materiālus Pircējs var izmantot personīgiem izglītojošiem, socializācijas un tamlīdzīgiem nolūkiem, kā arī izprot, ka dalība LMS neaizstāj pilnvērtīgu psihoterapijas sesiju vai psihologa, ārsta-psihoterapeita, psihoterapijas speciālista vai tamlīdzīga profesionāļa konsultāciju.

4. Pircējs Abonementa iegādes iespējai piekļūst pēc tam, kad ir reģistrējis savu lietotāja kontu vietnē www.vitakalnina.lv

2. ABONEMENTA CENA UN IZMAIŅAS

 1. Abonements nodrošina Pircējam tiesības piekļūt LMS maksas saturam par maksu 35,00 EUR (trīsdesmit pieci euro 00 centi) mēnesī. Pircējs var izvēlēties abonēt piekļuvi uz vienu mēnesi, trim mēnešiem vai citu Pārdevēja piedāvāto un Pircēja izvēlēto un apmaksāto termiņu, turpmāk tekstā – Abonementa periods. Abonēšanas maksa par mēnesi norādīta, ieskaitot visus nodokļus. Abonēšana uz nākamo periodu notiek automātiski, ko Pircējs patstāvīgi var jebkurā laikā pārtraukt vai manuāli izmainīt.
 2. Abonementa perioda maksa tiek saglabāta nemainīga, kamēr vien Pircējs bez pārtraukuma turpina abonēt LMS piekļuvi. LMS satura piedāvājums var tikt mainīts, paziņojot par to Pircējam vismaz vienu mēnesi pirms grozījumu spēkā stāšanās. 
 3. Abonēšanas periodā tiek iekļautas dienas, kuru laikā Pircējs ir aktivizējis Abonementu (nav atteicies no Abonementa, izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja kontā).

 3. ABONEMENTA NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA UN NORĒĶINI

 1. Pircējs veic Abonementa apmaksu par Pārdevēja piedāvātu un sevis izvēlētu Abonēšanas periodu šī līguma noslēgšanas brīdī. Abonementa apmaksa par nākošo periodu veicama pirms apmaksātā perioda beigām. Apmaksa tiek veikta, izmantojot iepriekš iegādātu Dāvanu karti vai maksājumu platformas Stripe pakalpojumus (maksājumu kartes u.c.), tādējādi nodrošinot, ka maksājuma datus apstrādā tam speciāli izveidota organizācija, un ne Pārdevējam, ne tīmekļa vietnes www.vitakalnina.lv autoriem vai īpašniekiem atklātā veidā nav pieejami Pircēja maksājuma karšu dati. 
 1. Maksājumu platforma Stripe ir Amerikas Savienotajās Valstīs reģistrēta kompānija – trešā persona, kuras darbību Pārdevējam kā datu pārzinim nav iespēju pilnībā kontrolēt. Ar platformas darbības principiem, apstrādātajiem personas datiem un citiem saistītajiem jautājumiem var iepazīties vietnē https://stripe.com/en-lv/privacy

Piezīme: Ja nepiekrītat savu personas datu apstrādei, tai skaitā to nodošanai uz ASV atbilstoši platformas Stripe nosacījumiem, lūdzu sazinieties ar Pārdevēju, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta vietnes www.vitakalnina.lv kontaktinformācijas sadaļā, un pieprasiet rēķinu pārskaitījumam uz bankas kontu. Tādā gadījumā samaksa veicama ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 7 dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas.

 1. Piesakoties Abonementam, pircējam noformē beztermiņa Abonementu, kas tiek apmaksāts ar automātisku regulāro maksājumu, kas būs aktīvs līdz brīdim, kad Pircējs izvēlēsies to pārtraukt.
 2. Pircējs pēc katra Abonēšanas perioda apmaksas veikšanas saņem apstiprinājumu uz reģistrējoties norādīto e-pastu. 
 3. Ja samaksa par Abonementa pagarināšanu nenotiek automātiski un manuāli maksājot netiek saņemta līdz kārtējā perioda beigām, piekļuve pakalpojumam tiek bloķēta. Piekļuvi LMS iespējams iegūt atkārtoti, noslēdzot jaunu līgumu par LMS Abonementa iegādi interneta vidē, un Abonementa turpmāka izmantošana notiek atbilstoši spēkā esošajam distances līgumam, tai skaitā Abonementa atkārtotas iegādes brīdī noteiktajai maksai par Abonementu.

4. ATTEIKUMA TIESĪBAS

 1. Šī Līguma ietvaros Pārdevējs pārdod Pircējam Abonementu, kas dod Pircējam iespēju pēc pieprasījuma saņemt “Laimīgo mammu skola” digitālā satura tiešsaistes piekļuves pakalpojumu (digitālais saturs (e-publikācijas), kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā), kas pieejams uzreiz, ar Abonementa iegādes un aktivizēšanas brīdi.
 2. Pircējs piekrīt, ka ar Abonementa aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta abonēšanas pakalpojuma sniegšana. Pircējs apzinās, ka iegādājoties Abonementu, zaudē atteikuma tiesības saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.13.apakšpunktu.

5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

 1. Pārdevējs ir atbildīgs par šajā līgumā aprakstītā pakalpojuma savlaicīgu un kvalitatīvu nodrošināšanu Pircējam.
 2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs pats par savu darbību, bezdarbību, lēmumiem vai citu līdzīgu rīcību, kas ir vai nav veikta, iepazīstoties ar LMS saturu vai piedaloties LMS kopienas saziņā.
 3. Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par pakalpojuma neatbilstību šā līguma noteikumiem 24 mēnešu laikā no pakalpojuma saņemšanas dienas. Tādā gadījumā Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem. 
 4. Katrs Līdzējs atbild otram Līdzējam par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies viņa vainas dēļ.
 5. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par savu saistību neizpildi, ja tas notiek nepārvaramas varas (Force Majeure) rezultātā. Notikumi, kuri var tikt uzskatīti par nepārvaramu varu, ir dabas stihijas, ugunsgrēki, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, karadarbība, varas un likumdošanas iestāžu aizliegumi un citi tamlīdzīgi notikumi, kam par pierādījumu kalpos oficiālu varas vai likumdošanas iestāžu izdoti rīkojumi, paziņojumi, apliecinājumi vai tamlīdzīgi dokumenti. 

6. AUTORTIESĪBAS

 1. Šī Līguma ietvaros Pircējam ir piešķirtas tiesības piekļuvei “Laimīgo mammu skola” saturam uz apmaksāto Abonementa periodu.
 2. Autortiesības (personiskās un mantiskās) uz autortiesību objektiem (teksts, fotoattēli, grafiskais noformējums un tml.), kuri iekļauti “Laimīgo mammu skola” saturā,, pieder Pārdevējam, Vitai Kalniņai, vietnes www.vitakalnina.lv autoriem vai citām personām uz līguma vai citas vienošanās pamata, ko ar tām noslēdzis Pārdevējs (Vita Kalniņa).
 3. Pircējam aizliegts pakalpojuma ietvaros iegūto informāciju reproducēt, kopēt, tulkot, pārpublicēt vai citādi izmantot to un nodot saturu trešajām personām bez Pārdevēja (Vitas Kalniņas) rakstveida piekrišanas. Pakalpojums pieejams un izmantojams tikai personīgi Pircējam kā fiziskai personai Pakalpojumu saturā iekļauto autortiesību objektu izmantošana atļauta tikai veidā, kas norādīts šajā Līgumā.
 4. Pircējam ir aizliegts nodot autorizācijas rekvizītus citām personām.
 5. LMS saturā iekļauto autortiesību objektu izmantošana atļauta tikai veidā, kas norādīts šajā Līgumā. 

7. DATU APSTRĀDE UN KONFIDENCIALITĀTE

1. Līdzēji ir informēti, ka e-veikals veic Pircēja datu apstrādi saskaņā ar vietnes www.vitakalnina.lv Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku, ar kuru saturu var iepazīties šeit:  https://vitakalnina.lv/lietosanas-noteikumi/ un https://vitakalnina.lv/privatuma-politika/. Pircējs ir informēts, ka Pārdevējs LMS darbības nodrošināšanai izmanto trešo pušu sniegtos pakalpojumus, tai skaitā maksājuma platformu Stripe, informācijas nosūtīšanas servisu MailerLite, Facebook slēgto grupu u.c.

2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas vietnes www.vitakalnina.lv Lietošanas noteikumos un Privātuma politikā, un Pircēja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām, regulāri pārskatot Lietošanas noteikumus un Privātuma politiku, it īpaši pirms atklāt par sevi konfidenciālu informāciju LMS dalībnieku kopienā.

3. Konfidencialitātes noteikums attiecas tiklab uz rakstisku informāciju, kā arī mutisku informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju neatkarīgi no informācijas nodošanas veida, laika un vietas. 

4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa Latvijas Republikai saistošos normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

5.Konfidencialitātes saistībām ir beztermiņa raksturs neatkarīgi no līguma darbības termiņa.

8. CITI NOTEIKUMI

 1. Pārdevējs darbojas kā tiesību un pienākumu pārņēmējs attiecībā uz Pircēja iepriekš iegūto “Laimīgo mammu skola” Abonementu, kas apmaksāts personīgi vai izmantojot paša vai citas personas iegādātu Dāvanu karti, kā arī attiecībā uz informatīvajiem sūtījumiem, jaunumu ziņām un mārketinga paziņojumiem līdzšinējiem klientiem.
 2. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veic Abonementa pasūtījumu un apmaksu e-veikalā, piekrītot tā noteikumiem un šim Līgumam. 
 3. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz nolīgto saistību izpildei.
 4. Pircējs ir tiesīgs atteikties no LMS Abonementa, izdarot attiecīgu atzīmi savā profilā. Atteikums stāsies spēkā nekavējoties.
 5. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja Pircējs saņēmis paziņojumu par līguma nosacījumu grozījumiem, bet tiem nepiekrīt. 
 6. Pircējam var ierobežot vai pārtraukt piekļuvi pakalpojumam vai vietnes lietotāja profilam bez kompensācijas par samaksāto periodu, ja Pircējs pārkāpj šī līguma noteikumus, normatīvos aktus, konfidencialitāti vai ētikas principus. 
 7. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līdzējiem šī Līguma darbības laikā, tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja Pusēm neizdodas 10 (desmit) darba dienu laikā vienoties par strīda vai domstarpības risinājumu pārrunu ceļā, tad var tikt nodots izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
 8. Katrs no Līdzējiem informē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu un/vai par jebkuriem tādiem apstākļiem, kas var ietekmēt ar Līgumu pielīgto saistību izpildi 10 (desmit) darba dienu laikā.
 9. Katrs no Līdzējiem uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām sev adresētas korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.
 10. Visi nepieciešamie paziņojumi saskaņā ar šo Līgumu ir pietiekami un pareizi izdarīti, ja nosūtīti uz Līdzēju norādītajiem e-pastiem (Pircējam – lietotāja kontā, Pārdevējam – vietnes www.vitakalnina.lv kontaktinformācijas sadaļā). 
 11. Visi paziņojumi, kas tiek nosūtīti uz Pircēja norādīto e-pastu, uzskatāmi par saņemtiem otrajā darba dienā pēc nosūtīšanas.
 12. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
 13. Pārdevējam ir tiesības mainīt saimnieciskās darbības veikšanas formu, tai skaitā nodot LMS apkalpošanu citai personai. Šajā gadījumā Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pārdevēja tiesību un saistību pārņēmējiem. Pirms šādas darbības Pārdevējs savlaicīgi informē Pircēju par plānoto maiņu, un Pircējam ir tiesības atteikties no turpmākas dalības LMS, pārtraucot Abonementu.
 14. Papildus šī līguma noteikumiem, Pircējiem ir saistoši arī citi noteikumi, it īpaši saistībā ar konfidencialitāti, par kuriem Pircējs tiek informēts pakalpojuma lietošanas ietvaros.

Līgums atjaunots 2021. gada 1. septembrī.